sztuczne oddychanie

Odruch oddechowy zatrzymany na skutek zatonięcia, wchłonięcia dymu lub szoku elektrycznego może zostać przywrócony dzięki sztucznemu oddychaniu. Przez wiele lat praktykowano rozmaite metody sztucznego oddychania, a metoda przy użyciu rąk, Holger-Nielsena, jest propagowana przez amerykański czerwony krzyż. Nieprzytomną osobę kładzie się na brzuchu, podczas gdy jego ręce są złożone przed jego głową. Osoba wykonująca zabieg klęczy przed głową pacjenta i kładzie obie swoje dłonie na jego plecach w dolnej połowie łopatek i naciska je z siłą około 20 kg przez 3 sekundy powodując wydech. Następnie zwalnia ucisk, chwyta pacjenta pod pachy i unosząc w górę wywołuje wdech. Inną, skuteczną metodą sztucznego oddychania jest metoda usta-usta...

czytaj dalej

Stosowanie glikozydow

W przypadku stosowania glikozydów o dobrym wchłanianiu się z przewodu pokarmowego (acetylodigitoksyna, w pewnym stopniu także digoksyna) możemy od początku stosować glikozydy doustnie. Glikozydy te, o lepszym wchłanianiu i większym stopniu kumulacji, umożliwiają uzyskanie bardziej wymiennych skutków terapeutycznych oraz utrzymanie poprawy za pomocą ściśle określonej dawki podtrzymującej. Natomiast jesteśmy przeciwni obserwowanej w niektórych środowiskach tendencji szerokiego stosowania u osób starych proscylarydyny A i doustnie podawanego lanatozydu C. Glilkozydy te, ze względu na złe wchłanianie się w przewodzie pokarmowym, uniemożliwiają dokładne oznaczenie dawki podtrzymującej, a tym samym prawidłową kontrolę leczenia...

czytaj dalej

przemiana bialek

Większość aminokwasów, jakie dostają się żyłą wrotną do wątroby, zostaje wychwycona z krwi i czasowo zmagazynowana. Później część z nich powraca do krwi i tą drogą dostaje się do innych komórek jako budulec protoplazmy. Doświadczenia ze znakowanymi ciężkim azotem (15N) aminokwasami wykazały, że białka, z których zbudowane jest nasze ciało, ulegają bardzo szybko rozkładowi i muszą być stale odnawiane. Jeżeli w pokarmie znajduje się więcej aminokwasów niż wymaga tego synteza białek komórkowych, enzymy w wątrobie usuwają z aminokwasów grupy aminowe jest to tzw. dezaminacja. Inna grupa enzymów wiąże odszczepione grupy aminowe z dwutlenkiem węgla, przetwarzając je w ten sposób na produkt odpadkowy-mocznik, który jest doprowadzany z krwią do nerek i wydalany z moczem...

czytaj dalej

Zaburzenia snu

Gdy zasypiamy, wszystkie procesy organizmu przestawiają się na „pól gwizdka”. Obniża się temperatura organizmu o parę dziesiątych stopnia, oddech i tętno stają się powolniejsze, spada ciśnienie krwi. Nasze zmysły odbierają bodźce z otoczenia w zmniejszonym wymiarze, w czasie snu cały system nerwowy jest mniej pobudliwy. To przełączenie się organizmu na „oszczędne funkcjonowanie” umożliwia życiowo konieczny wypoczynek i chroni ograniczone rezerwy energii naszego organizmu. Na sposobie spania odbija się piętno kultury, w której żyjemy. Miliony ludzi, szczególnie w krajach południowych, maja różny od nas/ego rytm snu i czuwania. Na przykład wypoczywają i śpią w południe, a dłużej są aktywni w nocy. Różnice występują także między poszczególnymi osobami i zależą również od wieku...

czytaj dalej

rozkladanie cukrow

Dwucukry są rozkładane do jednocukrów przez specyficzne dla każdego z nich enzymy. Maltoza jest rozkładana przez maltazy obecne w ślinie i w soku jelitowym wydzielanym przez gruczoły jelitowe. Sok jelitowy zawiera też fruktofuranozydazę (sacharazę), która rozkłada sacharozę do glukozy i fruktozy oraz -galaktozydazę (laktazę) rozkładającą laktozę (cukier mlekowy) do glukozy i galaktozy. Zasadniczymi produktami trawienia węglowodanów są heksozy: glukoza, fruktoza i galaktoza, które są wchłaniane do krwi przez ściany naczyń włosowatych. Wiązania peptydowe białek są rozkładane przez różne hydrolazy swoiste dla danego typu wiązania. Pewne enzymy, zwane egzopeptydazami, rozrywają wiązania między łańcuchem peptydowym a ostatnim aminokwasem...

czytaj dalej

enzymy trzustki

Trzustka wydziela także rybonukleazę, esterazę, która rozkłada wiązania estrowo-fosforanowe łączące nukleotydy w kwasach rybonukleinowych, oraz dezok-syrybonukleazę rozszczepiającą wiązania estrowofosforanowe pomiędzy nukleotydami w kwasach dezoksyrybonukleinowych. Enzymy przeprowadzające dalszy rozkład kwasów nukleinowych są wydzielane przez komórki ‚śluzówki jelita. Fosfodiesteraza odszczepia pojedyncze nukleotydy od końca łańcucha polinukleoty-dowego. Nukleotydy są z kolei atakowane przez fosfatazy, odszczepkjące grupy fosforanowe i pozostawiające nukleozydy, które są absorbowane. Enzymy hydrolityczne nie uczestniczą w tworzeniu wiązań, które normalnie są przez nie rozrywane...

czytaj dalej

Otoskopia

Badanie otoskopowe należy przeprowadzić w każdej chorobie ucha, w przypadkach zaburzeń równowagi i porażenia nerwu twarzowego. Naturalnie niezbędne jest uprzednie dokładne oczyszczenie zewnętrznego przewodu słuchowego. Niestety zdarza się, że w czasie badania pomija się nie mniej ważny jego element, jak obejrzenie jamy nosowogardłowej, a bywa, że za zaburzenie przewodnictwa odpowiedzialne są zmiany chorobowe w okolicy ujścia trąbki słuchowej. Proste, praktyczne badanie ostrości słuchu. Jest ono nieocenione, ponieważ umożliwia odróżnienie zaburzeń przewodzenia od percepcji. Każdorazowo badanie musi dotyczyć obu uszu. Przy badaniu jednego ucha trzeba uniemożliwić słyszalność przez drugie, zatykając przewód słuchowy zwilżoną watą i palcem...

czytaj dalej

Prazosyna

W ostatnich latach szerszą popularność zdobyła prazosyna (Minipres), Działa rozluźniająca na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych przez blokowanie receptorów c-adrenergiczinych i wywiera umiarkowane działanie hipotensyjne. W pierwszych dniach przyjmowania może jednak wywoływać hipotonię ortostatyczną. Ponieważ zwiększa objętość krwi krążącej, wymaga kojarzenia z lekami moczopędnymi. Dobrze kojarzy się też z hydralazyną i lekami. P-adrenolitycznymi. Nie wywołuje osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego. Początkowa dawka u osób w wieku podeszłym powinna być niewielka, ,na ogół 0,5 mg/24 h, podawana przed udaniem się na spoczynek. Dawkę stopniowo zwiększa się w ciągu następnych dni leczenia, kontrolując zachowanie się ciśnienia tętniczego w pozycji stojącej...

czytaj dalej

impulsy oddychania

Na podstawie doświadczeń ustalono, że jeśli przetniemy wszystkie połączenia ośrodka oddechowego z innymi częściami mózgu, to znaczy nerwy czuciowe i połączenia z ośrodkiem nadrzędnym, to ośrodek wysyła ciągły strumień impulsów wywołujący stały skurcz mięśni oddechowych. Wtedy ośrodek oddechowy (jeżeli pozostawimy go samemu sobie) utrzymuje mięśnie oddechowe w stałym skurczu. Jeżeli jednak nerwy czuciowe lub nerwy z ośrodka nadrzędnego pozostawimy nietknięte, ruchy oddechowe będą odbywać się normalnie. Wynika z tego, że ośrodek oddechowy musi być okresowo hamowany, by mogło zachodzić normalne oddychanie ośrodek nadrzędny musi więc zatrzymywać wysyłanie impulsów ośrodka oddechowego, które wywołują skurcz mięśni oddechowych...

czytaj dalej

Teofilina

Od pewnego czasu znaczną popularność zdobywają preparaty teofiliny i anizofilii powoli wchłaniane i długo działające (mp. Euphyllin Retard). Niewątpliwą zaletą tych form farmaceutycznych jest stopniowe uwalnianie zawartego w nich leku, pozwalające na uzyskanie w miarę stałego stężenia teofiliny w surowicy przez 8—10 h, a zatem podawanie ich co 12h. Zdaniem większości autorów korzystniejsze jest stosowanie preparatów tego typu zawierających czystą teofilinę :(np. Theo-Dur, Theo-vent) niż preparatów z aminofilina (np. Aminodur Dur a Tabs, Euphyllin Retard). Pomijając znacznie wyższe koszty leczenia przy użyciu tych ostatnich, substancją czynną w aminofilinie jest teofilina...

czytaj dalej

Wystopienie zespolu psychopatologcznego

Wystąpienie zespołu psychopatologicznego w przebiegu choroby somatycznej powoduje w następstwie nie tylko sumowanie objawów. Zespół psychopatologiczny ma istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia choroby somatycznej. Wspomniane już majaczenie, objawiające się m.in. pobudzeniem psychoruchowym znacznie pogarsza wyniki leczenia w chorobach, w których warunkiem wyleczenia jest ograniczenie wysiłków i zachowanie spokoju. Również objawy i zespoły zaliczane tradycyjnie do nerwicowych nie pozostają bez wpływu na wyniki leczenia i mogą je znacznie pogarszać. W badaniach prospektywnych okazało się, że nasilenie depresji było znaczniejsze u osób, które zmarły z powodu zawału, w porównaniu z osobami, które go przeżyły...

czytaj dalej

Rozpoznanie niedoczynnosci

Do objawów potwierdzających rozpoznanie należy zmniejszenie podstawowej przemiany materii, duże stężenie cholesterolu (po wyłączeniu hipercholesterolemii rodzinnej lub uwarunkowanej innymi chorobami) i zmieniony refleksogram, tj. wydłużenie czasu trwania odruchu ze ścięgna piętowego powyżej 380 ms, również po wyłączeniu innych przyczyn tego zjawiska. Dopełnieniem klinicznego obrazu jest niedokrwistość i niewielkie do średniego przyspieszenie opadania krwinek. Charakterystyczne są również zmiany w zapisie ekg. Poza niskim woltażem, obecnym w silnie wyrażonym obrzęku śluzowatym, stwierdza się przede wszystkim spłaszczone lub ujemne załamki T. W surowicy często spotyka się wzrost aktywności kinazy kreatynowej i dehydrogenazy kwasu mlekowego...

czytaj dalej