Rozlane rozszerzenie przelyku

Przyczyną rozlanego rozszerzenia przełyku może być skurcz wpustu (car-diospasmus), polegający na nadmiernym napięciu dolnego zwieracza przełyku, lub achalazja (achalasia), brak aktywności perystaltycznej i zdolności do rozkurczu mięśni dolnego odcinka przełyku. Ponieważ oba zjawiska zazwyczaj współistnieją, z klinicznego punktu widzenia używanie terminu „rozlane rozszerzenie przełyku” jest korzystniejsze, pomimo że odnosi się bardziej do skutku niż przyczyny schorzenia. Choroba występuje głównie u osób w wieku średnim, jednak może dotyczyć chorych także po 65 roku życia...

czytaj dalej

Praca z monitorami ekranowymi

Posługiwanie się monitorami ekranowymi jest dla oka pracą „nienaturalną”. Oko człowieka jest przystosowane do spoglądania na przedmioty znajdujące się w odległości około 33 cm oraz do patrzenia w dal, na odległości przekraczające 5 m. Długotrwałe patrzenie na ekran znajdujący się w odległości 50—60 cm stanowi zatem dla oka znaczne obciążenie. Konsekwencją wielogodzinnej pracy przy monitorach ekranowych jest zespół przemęczenia, na który składają się takie objawy, jak: nienaturalna postawa ciała, napięcia, nerwowość, bóle głowy oraz dolegliwości ze strony oczu: pieczenie, migotanie widzianego obrazu, okresowa krótkowzroczność. W większości przypadków dolegliwości te ustępują pod wpływem przerw wypoczynkowych...

czytaj dalej

Zywienie kobiety w okresie ciazy

Kobieta w okresie laktacji powinna odżywiać się bardzo racjonalnie i prawidłowo, gdyż od tego zależy pomyślny przebieg karmienia piersią. Okres ten charakteryzuje się największym w życiu kobiety zapotrzebowaniem na wszystkie składniki pokarmowe. Musi ona dostarczyć pokarm niezbędny do funkcjonowania własnego organizmu oraz zgromadzić pewien naddatek konieczny do wytworzenia mleka. Z tego mleka powstaje ustrój dziecka. Najważniejszym składnikiem pokarmu kobiecego jest białko, które stanowi materiał budulcowy organizmu dziecka. W pokarmie jest go średnio 1,1%. Spożycie białka w okresie laktacji powinno wzrosnąć o 50%. Aby spożywać dostateczną ilość białka, matka karmiąca nie musi koniecznie pić mleko...

czytaj dalej

Uklad oddechowy

Oddychanie polega na rozprężaniu płuc przy udziale mięśni klatki piersiowej i przepony. Zasysane w ten sposób powietrze przepływa do płuc przez nos, gardło, tchawicę i oskrzela. W obrębie nosa i gardła powietrze jest filtrowane, ogrzewane i nawilżane. Poprzez gardło przemieszczają się zarówno spożywane pokarmy, jak i wdychane oraz wydychane powietrze. Na wysokości krtani ich drogi rozchodzą się — przy połykaniu następuje zamkniecie krtani przez nagłośnię i pokarm przemieszcza się do przełyku, natomiast w czasie oddychania szpara głośni jest otwarta i powietrze przedostaje się przez tchawicę do oskrzeli...

czytaj dalej

osmoreceptory

Złożony mechanizm przeciwprądowego przepływu w pętli Henlego, za pomocą którego nerki mogą regulować ilość wody resorbowanej z przesączu kłębkowego, pozostaje pod wpływem hormonu antydiuretycznego wydzielanego przez tylny płat przysadki. Wydzielanie hormonu antydiuretycznego natomiast regulują Osmoreceptory znajdujące się w jądrze nadwzrokowym podwzgórza. Reagują one na zmianę osmolarności osocza przez stymulację lub wydzielanie ADH przez przysadkę. Osmoreceptory są wyspecjalizowanymi neuronami, zawierającymi przypuszczalnie małe komory z płynem. Komory te pęcznieją, gdy osmolarność osocza maleje i kurczą się, gdy osmolarność osocza wzrasta. Skurczenie ich inicjuje impulsy, które przechodzą włóknami nerwowymi do tylnego płata przysadki, gdzie stymulują wydzielanie ADH...

czytaj dalej

Zespol paranoiczny

Wiodącym objawem są urojenia, czyli błędne sądy, niezgodne s, rzeczywistością, oporne na perswazję. Urojenia bywają różne co do treści i w zależności od treści nazywamy je np. prześladowczymi, zazdrości itp. Od treści urojeń przeważających w obrazie klinicznym bierze także nazwę obłęd, np. hipochondryczny. W wieku podeszłym obłęd występuje rzadko. Do najczęściej spotykanych należy obłęd prześladowczy (chory uważa, że jest szykanowany, okradamy, prześladowany przez otoczenie lub bliżej nieokreślone osoby), zdrady małżeńskiej (mimo podeszłego wieku współmałżonka, chory jest głęboko przekonany o często powtarzających się zdradach i uporczywie trwa w tym przekonaniu), hipochondryczny (chory uważa, że jest dotknięty określona, ciężką chorobą somatyczną)...

czytaj dalej

Problem z nerwem

Niedowład nerwu odwodzącego. Pacjent skarży się na podwójne widzenie przy patrzeniu w bok, w kierunku porażonego mięśnia. Izolowane porażenie nerwu odwodzącego, szczególnie jeśli jest zmienne, powinno wzbudzać podejrzenie stwardnienia rozsianego lub cukrzycy. Porażenie obwodowe nerwu odwodzącego występuje często łącznie z innymi stanami chorobowymi, jak nerwiak nerwu słuchowego, zespół zatoki jamistej, zespół szczeliny oczodołowej, nerwoból nerwu trójdzielnego, wylewy podpajęczynówkowe. Zespól Gradeniga stwierdzany w chorobach ucha środkowego wyraża się obwodowym porażeniem nerwu odwodzącego, uszkodzeniem nerwu trójdzielnego po tej samej stronie z bólami, obniżeniem czucia i niekiedy jednoimiennym niedowładem nerwu twarzowego...

czytaj dalej

Sztuczne karmienie w pierwszym kwartale

Najbardziej niekorzystne jest włączenie sztucznego karmienia w pierwszym kwartale życia niemowlęcia, choćby to był tylko jeden posiłek dziennie. Nie umie ono przestawiać swoich umiejętności ssania z buteiki na ssanie piersi. Potem robi to już z łatwością i bardzo chętnie. Omówiłam już najczęstsze przyczyny powodujące rezygnację matki z karmienia piersią. Są to: pozorny brak pokarmu oraz nieumiejętność ssania przez noworodka. Teraz zajmiemy się mniej powszechnymi przyczynami niepotrzebnego odstawiania od piersi. Występują one jednak na tyle często, że wydaje się celowe ich scharakteryzowanie. Zdarza się, że matka ma dużo pokarmu, jej piersi są nabrzmiałe, noworodek ssie chętnie, szybko i skutecznie...

czytaj dalej

bialka i tluszcze

Białka zawarte w sokach trawiennych stanowią znaczną część wszystkich hydrolizowanych w przewodzie pokarmowym białek i są źródłem części aminokwasów wchłanianych w jelicie. Białka wydzielane dziennie przez trzustkę stanowią około 1/4 jej białek. Obliczono, że człowiek wydziela ze swoimi sokami trawiennymi około 100 g białek dziennie. Białka te są następnie hydrolizowane, a ich aminokwasy ponownie absorbowane. Ilość ta jest porównywalna do dziennej diety białkowej ludzi. Tłuszcze są rozkładane przez esterazy, które rozrywają wiązania między glicerolem a kwasami tłuszczowymi. Najważniejszą esterazą u ssaków jest lipaza triacylo-glicerolowa, wydzielana przez trzustkę...

czytaj dalej

Schemat leczenia wrzodow

Ogólny schemat leczenia choroby wrzodowej u osób w wieku podeszłym nie odbiega od stosowanego, w całej populacji chorych, zaś wybór zasadniczego leku przeciwwrzodowego uzależnia się od indywidualnych cech chorego i przebiegu choroby. Postępowanie terapeutyczne, obejmuje: 1) unormowany tryb życia, 2) leczenie dietetyczne, 3) zaniechanie nałogów, 4) leczenie farmakologiczne, 5) postępowanie chirurgiczne, 6) leczenie uzdrowiskowe. W okresie zaostrzeń dolegliwości stosuje się leczenie spoczynkowe, polegające na wydłużeniu snu oraz leżeniu przez kilka godzin w ciągu dnia. Takie postępowanie powoduje ustępowanie objawów podmiotowych oraz skrócenie czasu gojenia mszy („efekt łóżka szpitalnego”)...

czytaj dalej

Ucho

Duża liczba objawów w chorobach ucha zależy od budowy narządu słuchu. W jego skład wchodzą: ucho zewnętrzne, stanowiące rodzaj tuby zbierającej fale dźwiękowe z otoczenia, ucho środkowe, przewodzące fale dźwiękowe, i ucho wewnętrzne, będące receptorem dźwięków i narządem równowagi ponadto przez trąbkę słuchową istnieje połączenie ucha z gardłem. Dodać należy, że ucho sąsiaduje bezpośrednio z wnętrzem czaszki i obejmuje również nerw twarzowy w miejscu jego przebiegu wewnątrz, kości skroniowej. Przy rozpoznawaniu choroby ucha pomocne są: wywiady, badanie otoskopowe oraz badania czynnościowe narządu słuchu. Ogólnie, choroby ucha podzielić można na zapalne i niezapalne. W pierwszych objawy zapalenia są tym wyraźniejsze. im choroba przebiega ostrzej...

czytaj dalej

kanaliki nerkowe

Nasze kanaliki nerkowe pochłaniają zwrotnie 1200 g chlorku sodu dziennie, czyli nieco mniej niż 1,5 kg! Jony sodu są resorbowane aktywnie dzięki pompie sodowej glukoza i aminokwasy są pochłaniane zwrotnie w drodze aktywnego transportu. W wyniku tego zmniejsza się stężenie roztworów w płynie kanalikowym, a zwiększa w płynie tkankowym, który je otacza. Woda jest pochłaniana w drodze osmozy zgodnie z gradientem stężeń. Nerka ludzka wytwarza około 125 dm3 przesączu na każdy litr moczu pozostałe 124 dm3 wody i rozpuszczonych w niej składników wartościowych są resorbowane. Wskutek tego następuje znaczne zagęszczenie mocznika, kwasu moczowego i kreatyny, gdy przesącz przechodzi przez kanaliki...

czytaj dalej