enzymy trzustki

Trzustka wydziela także rybonukleazę, esterazę, która rozkłada wiązania estrowo-fosforanowe łączące nukleotydy w kwasach rybonukleinowych, oraz dezok-syrybonukleazę rozszczepiającą wiązania estrowofosforanowe pomiędzy nukleotydami w kwasach dezoksyrybonukleinowych. Enzymy przeprowadzające dalszy rozkład kwasów nukleinowych są wydzielane przez komórki ‚śluzówki jelita. Fosfodiesteraza odszczepia pojedyncze nukleotydy od końca łańcucha polinukleoty-dowego. Nukleotydy są z kolei atakowane przez fosfatazy, odszczepkjące grupy fosforanowe i pozostawiające nukleozydy, które są absorbowane. Enzymy hydrolityczne nie uczestniczą w tworzeniu wiązań, które normalnie są przez nie rozrywane. Skrobia nie jest syntetyzowana przez amylazy, białka nie są syntetyzowane przez pepsynę lub trypsynę, a tłuszcze nie są zwykle syntetyzowane przez lipazę triacyloglicerolową. Synteza łańcuchów wielocukrowców polega nie na usuwaniu wody z cząsteczek glukozy, lecz na odrywaniu fosforanów z cząsteczek glukozofosforanów. Ogólnie biorąc, związki organiczne są syntetyzowane w komórce przez układy enzymów różniących się (przynajmniej jeśli chodzi o pewne podstawowe enzymy) od układów enzymów biorących udział w rozkładzie tych związków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>