Category Porady Medyczne

Zapalenie rogowki

Pryszczykowe lub skrofuliczne zapalenie rogówki, występujące najczęściej u dzieci, jest obecnie schorzeniem rzadkim. Objawia się kurczem powiek, bólem, łzawieniem, światłowstrętem. Obiektywnie stwierdza się mieszane przekrwienie okołorogówkowe, nacieki w obrębie rogówki, pryszczyki oraz wąskie źrenice, jako następstwo zajęcia przez proces chorobowy tęczówki. Jest to rodzaj reakcji tuberkulotoksycznej, występującej najczęściej w gruźliczym zapaleniu węzłów chłonnych. Takie same objawy wywołuje, obecnie również rzadko spotykane, zapalenie miąższowe rogówki na tle kiły wrodzonej, charakteryzujące się obłoczkowatymi, głęboko położonymi zmętnieniami rogówki z zajęciem tęczówki...

czytaj dalej

popularne witaminy

Witaminy o znanej budowie mają nazwy odnoszące się do ich struktury chemicznej np. witamina B, nosi nazwę tiaminy, witamina C-nazwę kwasu askorbinowego itd. Różnice pomiędzy witaminami a takimi substancjami, jak niezbędne egzogeniczne kwasy tłuszczowe czy aminokwasy, nie są wyraźne. Te ostatnie są związkami organicznymi również niezbędnymi do życia, gdyż nie mogą być produkowane przez organizm i muszą być pobierane z pokarmem jednakże są one potrzebne w znacznie większych ilościach, dlatego nazwę witaminy zachowano tylko dla składników niezbędnych organizmowi w bardzo małych ilościach. Człowiek odżywiający się racjonalnie nie musi zażywać witamin, np. w tabletkach, ponieważ odpowiednią ich ilość dostaje się w pokarmie...

czytaj dalej

oddychanie posrednie

W miarę powstawania coraz bardziej złożonych organizmów bezpośrednia wymiana gazów ze środowiskiem staje się dla wszystkich komórek niemożliwa. Dlatego też zachodzi konieczność rozwinięcia wyspecjalizowanych narządów oddychania. Takie narządy oddychania muszą być zbudowane z cienkich ścian (o zróżnicowanej przepuszczalności błon), przez .które z łatwością może zachodzić dyfuzja muszą być utrzymywane stale w stanie wilgotnym, by tlen i CO2 mogły się rozpuszczać w wodzie, i wreszcie muszą być bardzo ukrwione. Do oddychania pośredniego ryby, kraby, raki i wiele innych zwierząt wytworzyły skrzela, natomiast kręgowce wyższe — gady, ptaki i ssaki — wykształciły płuca...

czytaj dalej

Zaburzenia mikcji

Sąsiedztwo anatomiczne sterczą, pęcherzyków nasiennych i szyi pęcherza sprawia, że każdy rodzaj zwiększenia objętości — również pochodzenia zapalnego — powoduje utrudnienie wydalania moczu, z niepełnym opróżnianiem pęcherza. Nigdzie w organizmie jakość i intensywność subiektywnych objawów nie jest tak ściśle związana z układem autonomicznym, jak dolegliwości ze strony narządów płciowych, co staje się przyczyną wielu nerwic seksualnych. Zaburzenia mikcji pochodzenia nerwicowego charakteryzują się tym, że nie przerywają snu, jednakże tak samo bywa w niepowikłanej kamicy pęcherza moczowego...

czytaj dalej

choroby ukladu oddechowego

Cienkie delikatne błony pęcherzyków płucnych, wystawione na działanie powietrza są obiektem inwazji organizmów chorobotwórczych i ulegają uszkodzeniom wywołanym różnymi czynnikami środowiska. Gruźlica wywołana jest przez prątki gruźlicy. Odpowiedzią obronną tkanki płucnej na obecność prątków jest otorbienie zakażonych okolic płuc tkanką włóknistą. Zmniejsza się tym samym powierzchnia płuc dostępna dla wymiany gazowej i redukuje się ich pojemność życiowa. Zapalenie płuc, wypełnienie pęcherzyków płucnych płynem, może zostać wywołane infekcją pneumokoków lub wirusów, względnie być wynikiem ostrej rozedmy płuc. Powierzchnia dostępna dla wymiany gazowej zmniejsza się w miarę rozprzestrzeniania się infekcji z jednego płata płuc na drugi...

czytaj dalej

loty wysokosciowe

W miarę wzrostu wysokości spada ciśnienie atmosferyczne. Procentowa zawartość tlenu w powietrzu, wynosząca 21% pozostaje natomiast taka sama. Ciśnienie cząsteczkowe tlenu maleje więc wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego. Na wysokości około 3000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi około 690 hPa (525 mm Hg), a ciśnienie cząsteczkowe tlenu 145 hPa (110 mm Hg). W tych warunkach hemoglobina w naszej krwi tętniczej jest nasycona tlenem tylko w 90%. Na wysokości 6000 metrów ciśnienie atmosferyczne wynosi 465 hPa (350 mm Hg), ciśnienie cząsteczkowe tlenu 100 hPa (75 mm Hg), a nasycenie krwi tętniczej tlenem wynosi 70%...

czytaj dalej

Zastosowanie fenotyiny

Fenytoina okazała się bardzo skutecznym lekiem w arytmiach ponaparstnicowych. Przeciwdziała utracie jonów potasowych i wewnątrzkomórkowej kumulacji jonów sodowych wywołanej przez glikozydy naparstnicy, co powoduje przywrócenie potencjału spoczynkowego do wartości prawidłowej. Dlatego też arytmie ponaparstnieowe są wskazaniem do stosowania tego leku. Z innych wskazań należy wymienić ekstrasystolie i częstoskurcz komorowy. W napadach częstoskurczu przedsionkowego, migotaniu i trzepotaniu przedsionków skuteczność jej jest nieduża. Fenytoina, ze względu na swoje właściwości istotnie różniące ją od leków chinidynopodobnych, jest cennym lekiem w leczeniu arytmii komorowej u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej

Szmer nadczyniowy

Nad gruczołem wysłuchuje się szmer naczyniowy. Jeśli chodzi o psychikę, stwierdza się skłonność do dyssymulacji i często chwiejność nastroju. Objawy psychotyczne obserwuje się w wypadkach bardzo znacznego zaawansowania choroby. W ramach wstępnego rozpoznania klinicznego wprowadzono system punktacji objawów występujących w chorobach tarczycy, w którym każdy objaw, w zależności od częstości występowania, oznaczany jest określoną liczbą dodatnich lub ujemnych punktów. Suma wszystkich punktów mieści się w empirycznie ustalonych strefach, odpowiadających hiper, hipo lub eutyreozie. Pełny obraz choroby Basedowa z wolem, tachykardia i wytrzeszczeni oczu występuje tylko w ok. 30% przypadków z hipertyreozą...

czytaj dalej

Zespol hipochondryczny

Znaczna, względnie trwała i oporna ma psychoterapię, rozbieżność między wyobrażeniami chorego o swoim ciężkim stanie somatycznym a stanem faktycznym świadczy o zespole hipochondrycznym. Zwykło się wtedy mówić, że chory przywiązuje zbyt wielką wagę do swych banalnych dolegliwości i dopatruje się w swoim stanie ciężkiej choroby, chociaż jest zupełnie zdrowy. Zespół hipochondryczny może wynikać ze znacznie podwyższonego popędu samozachowawczego (lęk przed zgonem) lub z nadwrażliwości na bodźce wewnątrzustrojowe. Izolowany zespół hipochondryczny w wieku podeszłym nie istnieje. Występuje jako składowa innych zespołów (depresyjnego, neurastenicznego lub psychoorganicznego) i wtedy określa się je jako podbarwione hipochondryczne...

czytaj dalej

doswiadczenie Richardsa

A. N. Richards z uniwersytetu w Pensylwanii wprowadzał bardzo cienką igłę szklaną do torebki Bowmana w nerce żaby, pobierał przesącz i analizował wyniki wykazały, że w przesączu, stężenia mocznika, soli mineralnych, glukozy i innych składników były takie same, jak w osoczu, lecz nie było białek. Komórki torebki Bowmana są bardzo cienkie i nie są zdolne do przetło-czenia składników osocza z kapilar do torebki, toteż pracę tę wykonuje serce. Można wykazać doświadczalnie, że prędkość z jaką płyn przechodzi z kłębka do torebki Bowmana, prędkość filtracji kłebkowej, wzrasta i maleje wraz z ciśnieniem krwi i odpowiednio z ciśnieniem filtracyjnym. Normalna prędkość filtracji kłebkowej wynosi około 125 cm/min...

czytaj dalej

Zaburzenia psychiczne

Osoby, które zapadły na choroby organiczne, mogą być prawie pewne współczucia, poświęcania im uwagi, opieki ze strony krewnych i przyjaciół. Bez porównania trudniej o to chorym psychicznie. W społeczeństwie choroby psychiczne mierzy się zupełnie odrębną miarą niż choroby somatyczne. o dolegliwościach psychicznych mówi się jedynie szeptem. Chorych zaś się unika, izoluje, wyklucza ze społeczności, a nawet o nich zapomina. Za drzwiami szpitali i klinik psychiatrycznych, stanowiących niewypowiedziane tabu, kończą się także dziś jeszcze losy niezliczonych chorych. Na taki stan rzeczy składa się ustawodawstwo o ubezwłasnowolnieniu, niedostatek instytucji opiekuńczych typu ambulatoryjnego i stanowisko społeczeństwa, które nie potrafi uporać się ze sprzecznościami i obłędem własnego życia...

czytaj dalej

Zastosowanie Meksyletyny

Meksyletyna jest lekiem o dużej skuteczności prze-ciwarytmicznej w arytmiach komorowych. Skuteczność oceniana jest na 70—75%. W arytmiach nadkomorowych, jak też w arytmiach w zespole WPW jej skuteczność jest niewielka. Porównanie meksyletyny z chinidyną, amidem prokainy, dizopiramidem wykazuje mniejsze ujemne działanie na kurczliwość i przewodzenie w układzie bodźcoprzewodzącym przy równej, a nawet większej skuteczności przeciwarytmicznej. Najmniejszy ujemny inotropizm preferuje stosowanie tego leku w wieku podeszłym, w którym często istnieje utajona niewydolność serca (graniczna wydolność), a wdrożenie leczenia umiarowiającego może wyzwolić objawy niewydolności krążenia...

czytaj dalej