Monthly Archives Wrzesień 2015

ewolucja pluc

Najwcześniejsze zaczątki płuc wykryto u pewnych ryb kopalnych, u których wykształciły się one w postaci wyrostka w przedniej części przewodu pokarmowego. U tych ryb, z których ostatecznie powstały kręgowce lądowe, z wyrostka tego rozwinęły się płuca, u innych zaś przekształcił się on w pęcherz pławny ułatwiający pływanie, jakkolwiek może on służyć również jako narząd oddechowy. Pęcherz pławny jest zwykle pojedynczy, niemniej zdarzają się pęcherze parzyste o rozmaitych kształtach i rozmiarach. U niektórych ryb pęcherz pławny stracił połączenie z przewodem pokarmowym. W przedniej części pęcherza znajduje się grupa komórek mających, nie spotykaną w ogóle u innych zwierząt, zdolność do wydzielania tlenu z krwi do tegoż pęcherza...

czytaj dalej

Oskrzela

Wdychane powietrze po przejściu przez krtań przepływa przez oskrzela do pęcherzyków płucnych. Oskrzela przypominają układ rur rozdzielających się na wzór gałęzi drzewa. W obrębie nosa i gardła wdychane powietrze jest ogrzewane, nawilżane i oczyszczane. Proces ten jest kontynuowany w oskrzelach, których ściany wysłane są cienką warstwą błony śluzowej. Wytwarza ona nieprzerwanie śluz, który łącznie z osadzonymi na nim cząstkami kurzu, pyłkami, bakteriami itp., przemieszczany jest dzięki rzęskom nabłonka migawkowego w kierunku tchawicy i gardła, a następnie połykany. Błona śluzowa oskrzeli jest wrażliwa na działanie często powtarzających się bodźców drażniących, takich jak: dym tytoniowy, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu oraz zakażenia, które mogą uszkadzać rzęski nabłonka migawkowego...

czytaj dalej

nerka i jej przewody

Nerki są parzystymi, fasolowatego kształtu narządami około l O cm długości. Leżą po obu stronach środkowej grzbietowej linii w jamie brzusznej, tuż poniżej poziomu żołądka. Na przyśrodkowej wklęsłej stronie nerki znajduje się jajowata komora zwana miedniczką. Mocz wydalany z nerki ścieka bezustannie do miedniczki, a stąd przechodzi do moczowodu, który perystaltycznymi skurczami mięśni przesuwa go do pęcherza moczowego, pustego umięśnionego narządu umieszprzenikają do wnętrza torebki Bowmana, tworząc przesącz kłębkowy. Komórki krwi i białka osocza są zatrzymywane w krwi. Przez nerkę przechodzi około 1200 cm3 krwi w ciągu l min., czyli 1/4 całej krwi pompowanej przez serce...

czytaj dalej

Ostrosc wzroku

Oko tworzy ostre obrazy, gdy istnieje właściwy stosunek pomiędzy siłą łamiącą soczewki i długością osi gałki ocznej. Siła łamiąca jest zdolnością systemu optycznego do skupiania wpadających promieni. Mierzona jest w dioptriach. Jedna dioptria odpowiada sile łamiącej soczewki, która promienie świetlne ogniskuje w odległości jednego metra od niej. Oko ma zdolność przystosowania swojej siły łamiącej do odległości (akomodacja). Gdy oglądany przedmiot się przybliża, źrenica się zwęża, a soczewka staje się wypukła. Przy słabszym oświetleniu i zwiększaniu się odległości źrenica poszerza się, a soczewka wiotczeje.Gdy brak zgodności długości osi i siły łamiącej soczewki oka, wówczas wiązka promieni nie jest ogniskowana dokładnie na siatkówce...

czytaj dalej

Powody biegunki

Powodem biegunek może być zakażenie pasożytnicze po ustaleniu rodzaju zakażenia prowadzi się leczenie wybranym lekiem przeciwpasożytniczym. Czynnik immunologiczny, który odgrywa rolę w patogenezie np. wrzodziejącego zapalania jelita grubego, jest rzadszą przyczyną biegunki u osób w wieku podeszłym. Stwierdzenie tego schorzenia wymaga zastosowania leczenia salazopiryną (w dobowej dawce 4 g, w czasie remisji — 2 g) ewentualnie łącznie z metroinidazolem (750 mg pro die). W ciężkich postaciach choroby stosuje się predmizon w dawce 45—60 mg/24 h lub azotioprynę (Iniuran) — 50—100 mg/24 h. Biegunka, jako wyraz reakcji alergicznej jelita ma alergeny pokarmowe, występuje rzadko u chorych w wieku podeszłym...

czytaj dalej

Przeciwwskazania do karmienia piersia

Istnieją, bardzo zresztą rzadkie, przeciwwskazania do karmienia niemowlęcia piersią ze względu na zdrowie matki. Nie powinna tego robić przede wszystkim matka ciężko chora. Zdarza się, że zachodzi w ciążę kobieta z chorobą nowotworową, które to schorżenie przez 9 miesięcy rozwijające się, prowadzi do wyniszczenia organizmu. Podawanie wówczas piersi jest niemożliwe. To samo dotyczy kobiet z gruźlicą i innymi prowadzącymi do wyczerpania schorzeniami np. nerek. Nie powinny również karmić piersią matki cierpiące na niewydolność krążenia i choroby zakaźne. Ropień sutka jest też przeciwwskazaniem do karmienia, ale tylko z tej piersi, w której się rozwija. Drugą pierś można podawać dziecku...

czytaj dalej

przesaczanie klebkowe

Ilość wody, soli i cukrów resorbowanych z kanalików zależy w dużej mierze od szybkości z jaką przesącz przechodzi przez kanaliki. Jeżeli szybkość ta jest zbyt duża, znaczne ilości podstawowych składników przechodzą do moczu, ponieważ płyn przechodzi przez kanaliki przed ukończeniem procesu filtrowania. Jeżeli szybkość jest zbyt mała, prawie wszystko, łącznie z moczem i innymi produktami odpadowymi, jest resorbowane. Istnieje zatem optymalna szybkość przesączania kłębkowego, która zapewnia zwrotne wchłanianie wody i soli, ale nie mocznika i innych produktów odpadowych. Szybkość przesączania kłębkowego w każdym nefronie jest regulowana automatycznie stężeniem niektórych substancji w kanalikach krętych drugiego rzędu...

czytaj dalej

Zapalenie drog zolciowych

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego wymaga leczenia chirurgicznego, ponieważ najczęściej rozwija się ono na tle kamicy żółciowej. Wczesny zabieg zmniejsza u chorych w wieku podeszłym liczbę powikłań śród- i pooperacyjnych. Leczenie zachowawcze może być prowadzone wyłącznie w przypadku braku zgody chorego ma operację lufo istnienia bezwzględnych przeciwwskazań do zabiegu, wynikających ze współistnienia chorób innych narządów. W pierwszych dniach choroby obowiązuje głodówka z podawaniem niewielkich ilości płynu, a u chorych wymiotujących stosuje się odsysanie treści żołądkowej. W miarę ustępowania ostrych objawów przechodzi się ma dietę płynną lub kleikową. Niedobory wodno-elektrolitowe uzupełnia się wlewami dożylnymi, zawierającymi równocześnie leki spazmolityczne i przeciwbólowe...

czytaj dalej

Rytm serca w wieku podeszlym

W wieku podeszłym, znacznie częściej niż u ludzi młodych, zaburzeniom rytmu towarzyszy przewlekła niewydolność krążenia, wymagająca leczenia glikozydami naparstnicy. Często chory przed wystąpieniem arytmii otrzymywał glikozydy naparstnicy. Stąd konieczność uwzględnienia interakcji leków przeciwarytmicznych z glikozydami, wybór leku, który nie ma wpływu na ich stężenie lub w przypadku wyboru leku zwiększającego np. stężenie digoksyny w surowicy zmniejszenie jej dawki. W przypadkach leczonych glikozydami naparstnicy trzeba też pamiętać o możliwości wystąpienia arytmii ponaparstnicowyeh, często w postaci tachymetrów (np. escape beats) i w tym aspekcie szczególnie wnikliwie analizować elektrokardiogramy...

czytaj dalej

Waleczki

Białka pochodzące z przesączu kłębkowego oraz z cewek (mukoproteiny Tamm-Harstall) mogą wytrącać się w świetle cewek nerkowych w postaci cylindrycznych tworów, zwanych wałeczkami. Dochodzi do tego przede wszystkim w cewkach dalszych i zbiorczych, w których mocz ulega zagęszczeniu i zakwaszeniu. W moczu dobowym osób zdrowych liczba wałeczków nie przekracza 18 000 i mają one charakter szklisty. U chorych liczba wałeczków zwiększa się i występują w nich zmiany jakościowe. W zależności od wyglądu i składu chemicznego odróżnia się wałeczki szkliste, ziarniste, tłuszczowe, woskowe, barwnikowe, zawierające komórki oraz tzw. wałeczki niewydolności nerek. Wałeczki Malinowe (szkliste) składają się z mukoprotein. Powstawaniu ich sprzyja zwolnienie prądu moczu oraz wysoka jego molalność i niskie pH...

czytaj dalej