Monthly Archives Sierpień 2015

tlen i hemoglobina

O połączeniach tlenu z hemoglobiną oraz o jego odłączeniu od oksyhemoglobiny decydują dwa czynniki: stężenie tlenu i w mniejszym stopniu stężenie CO2. W płucach stężenie tlenu jest stosunkowo duże i tam tworzy się oksyhemoglobina. Krew po opuszczeniu płuc i przejściu przez serce i tętnice, gdzie następuje niewielka zmiana w stężeniu tlenu, wędruje do tkanek, w których na skutek niskiego stężenia tlenu następuje rozszczepienie oksyhemoglobiny, uwolnienie tlenu i jego dyfuzja do komórek. Dwutlenek węgla reaguje z wodą, tworząc kwas węglowy (H2CO3) zatem wzrost stężenia CO2 wzmaga kwasowość krwi. Zdolność hemoglobiny do łączenia się z tlenem zmniejsza się w miarę wzrostu kwasowości krwi a więc ilość CO2 w krwi reguluje częściowo łączenie się hemoglobiny z tlenem...

czytaj dalej

Wole zlosliwe

Jako wole złośliwe określa się wszystkie zmiany narządowe, wywołane przez nowotwory złośliwe tarczycy. Nie zawsze przybierają one postać wola! Guzy złośliwe tarczycy są rzadkie — stanowią około 0,5% wszystkich nowotworów. W wypadku podejrzenia nowotworu tarczycy należy wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pierwszoplanowy jest scyntygrani. Ogniska nowotworowe dają obraz tzw. zimnych guzków lub niejednorodnych ubytków wychwytywania radioizotopu. Wyjątek stanowić mogą nowotwory wysokozróżnicowane w rzadkich przypadkach złośliwe okazują się również guzki ciepłe lub gorące. Na ogół jednak złośliwy charakter przypisuje się guzkom zimnym. Opinie także potwierdzają się w 10— 35% przypadków...

czytaj dalej

Paniczny lek

28-letnia sekretarka od roku jest bezrobotna. Od dwóch miesięcy ma na widoku nową posadę, lecz od prawie ośmiu tygodni choruje na biegunkę niewiadomego pochodzenia. Lekarz określa to jako zaburzenie czynnościowe. Pani ta jest bezradna. Już jako uczennica cierpiała czasami na biegunkę, gdy groziło jej odpytywanie. Odczuwała lęk przed nauczycielami i czuła się opuszczona przez rodziców. Mimo to ukończyła szkołę z dobrym świadectwem i okazała się samodzielna i silna. Swojego strachu prawie nie odczuwała i nie chciała dopuścić do jego powrotu. Gdy była już osobą dorosłą, uczucie strachu zniknęło całkowicie. W pierwszych latach pracy zawodowej odnosiła sukcesy, lecz później zreorganizowano jej firmę. Pani ta utraciła pracę...

czytaj dalej

Technika karmienia piersia

Ogromna większość matek swoje doświadczenie w karmieniu piersią rozpoczyna w szpitalu. Najwygodniejszą pozycją w tym czasie jest pozycja leżąca. Siadanie stwarza trudności, ponieważ założone na krocze szwy mogą dokuczać, nawet przez kilka tygodni. Przed rozpoczęciem karmienia radzę dziecko przewinąć, potem umyć ręce i gazikiem umoczonym w przegotowanej wodzie wytrzeć pierś. Następnie położyć się na boku, przodem do przyniesionego dziecka. Można podeprzeć się na łokciu, a drugą ręką je przytrzymywać. Jeśli śpi, nie należy go raptownie budzić. Przyjrzeć się chwilę, a następnie dotknąć sutkiem buzi noworodka. W tym momencie zacznie on szukać brodawki, którą matka powinna się starać włożyć wraz z otoczką do jego ust. Pierwsze karmienie — jak już wspomniałam — jest najczęściej trudne...

czytaj dalej

Wydolnosc nerek

Oceniając stopień wydolności nerek można się posługiwać również i innymi wskaźnikami, jak np. poziomem w surowicy krwi mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego, związków fenolowych, fosforanów i siarczanów. Wszystkie one ustępują jednak kreatyninemii, gdyż w znacznym stopniu zależą od rodzaju diety spożywanej przez badanego oraz od stopnia katabolizmu ustrojowego. Zaniżone w stosunku do wielkości GFR poziomy kreatyniny występują również w zespołach nerczycowych, marskości wątroby, niewydolności nerek oraz po ich przeszczepieniu — a więc w stanach, w których dochodzi do cewkowego wydzielania tego chromogenu lub do jego degradacji w jelitach...

czytaj dalej

Stosowanie lekow

Dopiero po kilkakrotnej kontroli lekarskiej można rozstrzygnąć, czy jest potrzebne stosowanie leków obniżających ciśnienie, nadciśnienie jest bowiem niewątpliwie najczęstszym stanem, w którym środki farmakologiczne są nadmiernie stosowane. Rozbieżność poglądów dotyczących granicy fizjologicznego ciśnienia skurczowego w wieku podeszłym prowadzi do rozbieżności we wskazaniach do rozpoczęcia leczenia farmakologicznego. Jedni stawiają szerokie wskazania i uważają, że leczenia wymaga każdy chory, u którego utrzymuje się ciśnienie przekraczające 21,3/13,3 kPa (160/100 mmHg), inni stawiają ściśle sprecyzowane wskazania, ograniczone do przypadków, w których nadciśnienie utrzymuje się po wyrównaniu niewydolności krążenia, lub w których nadciśnieniu towarzyszą niewątpliwe objawy uszkodzenia serca...

czytaj dalej

ryby

Ryby dwudyszne są blisko spokrewnione z formami, które dały początek kręgowcom lądowym. Niektóre z nich żyją obecnie u źródeł Nilu i Amazonki oraz w niektórych rzekach Australii. Ryby te żyją w wodach, które okresowo wysychają i okres suszy muszą przetrwać w mule w łożyskach rzeki oddychając za pomocą pęcherza pławnego. Są one jednak również wyposażone w skrzela, z których korzystają żyjąc w wodzie. Pęcherz pławny tych ryb jest prostym workiem, u niektórych gatunków parzystym. W przeciwieństwie do innych ryb mają one tętnice płucne. (Płuca najprymitywniejszych płazów ogoniastych Necturus są dwoma długimi, prostymi workami oplecionymi z zewnątrz siecią naczyń włosowatych. Płuca żab i ropuch mają już fałdy znacznie zwiększające powierzchnię oddechową...

czytaj dalej

trawienie

Trawienie może być wewnątrzkomórkowe — gdy drobiny pokarmu są wchłaniane w drodze fagocytozy do wnętrza komórki i enzymy trawienne rozkładają je wewnątrz komórki, lub pozakomórkowe – gdy komórki wytwarzające enzymy wydzielają je do jakiejś jamy, np. do jelita, gdzie następuje hydrolityczny rozkład pokarmu. Pierwotniaki, gąbki i parzydełkowce pobierają pokarm do znajdujących się w komórkach wodniczek trawiennych, gdzie odbywa się trawienie. W procesie ewolucji zwierzęta bardziej złożone rozwinęły specjalny układ pobierania i trawienia pokarmu. Produkty trawienia są rozprowadzane za pomocą układu krążenia do komórek i tam zużytkowane. Przewód pokarmowy człowieka jest w zasadzie długą rurą, złożoną z szeregu części, w których zachodzą kolejno: pobieranie pokarmu, trawienie, wchłanianie...

czytaj dalej

przelyk

Przełyk jest umięśnioną rurą prowadzącą wprost z gardzieli do żołądka biegnie on pomiędzy płucami i poza sercem, przechodzi przez przeponę i dochodzi wreszcie do żołądka. Skurcze mięśni przełyku oraz obecność w jego górnej części kęsa pokarmu wywołują pojedynczą, silną, rytmiczną falę skurczu, zwaną perystaltyczną, która przesuwa kęs pokarmowy do żołądka. Fala perystaltyczną jest zawsze poprzedzana rozkurczeni mięśni, przez co następuje miejscowe rozszerzenie przełyku, by mógł się tam zmies’cić przełykany kęs. Podobne fale perystaltyczne przebiegają wzdłuż całego przewodu pokarmowego przesuwając jego zawartość. Fala perystaltyczną przełyku przesuwająca pokarm stały z przełyku do żołądka, biegnie około 6 sekund...

czytaj dalej

Wyciek z ucha

Przy wycieku z ucha należy po dokładnym oczyszczeniu przewodu słuchowego zewnętrznego upewnić się za pomocą badania otoskopowego, czy nie ma uszkodzenia błony bębenkowej. Jeśli błona jest nietknięta, wyciek pochodzi z przewodu słuchowego. Wyciek z ucha środkowego jest ropny, niecuchnący i zawiera domieszkę śluzu. Wyciek cuchnący, utrzymujący się po wielokrotnym czyszczeniu jest charakterystyczny dla perlaka. Ubytek w części wiotkiej błony bębenkowej bywa bowiem łatwo przeoczany. Przy ostrym zapaleniu ucha środkowego wyciek trwa zwykle 3—10 dni. Jeżeli utrzymuje się ponad 3 tygodnie albo po zniknięciu znowu powraca, dowodzi to zapalenia wyrostka sutkowatego. Tętniący, kłujący, odczuwany w głębi ucha ból jest wyrazem ostrego stanu zapalnego. Bóle świdrujące są typowe dla półpaśca...

czytaj dalej