Monthly Archives Czerwiec 2015

Schemat leczenia wrzodow

Ogólny schemat leczenia choroby wrzodowej u osób w wieku podeszłym nie odbiega od stosowanego, w całej populacji chorych, zaś wybór zasadniczego leku przeciwwrzodowego uzależnia się od indywidualnych cech chorego i przebiegu choroby. Postępowanie terapeutyczne, obejmuje: 1) unormowany tryb życia, 2) leczenie dietetyczne, 3) zaniechanie nałogów, 4) leczenie farmakologiczne, 5) postępowanie chirurgiczne, 6) leczenie uzdrowiskowe. W okresie zaostrzeń dolegliwości stosuje się leczenie spoczynkowe, polegające na wydłużeniu snu oraz leżeniu przez kilka godzin w ciągu dnia. Takie postępowanie powoduje ustępowanie objawów podmiotowych oraz skrócenie czasu gojenia mszy („efekt łóżka szpitalnego”)...

czytaj dalej

Ucho

Duża liczba objawów w chorobach ucha zależy od budowy narządu słuchu. W jego skład wchodzą: ucho zewnętrzne, stanowiące rodzaj tuby zbierającej fale dźwiękowe z otoczenia, ucho środkowe, przewodzące fale dźwiękowe, i ucho wewnętrzne, będące receptorem dźwięków i narządem równowagi ponadto przez trąbkę słuchową istnieje połączenie ucha z gardłem. Dodać należy, że ucho sąsiaduje bezpośrednio z wnętrzem czaszki i obejmuje również nerw twarzowy w miejscu jego przebiegu wewnątrz, kości skroniowej. Przy rozpoznawaniu choroby ucha pomocne są: wywiady, badanie otoskopowe oraz badania czynnościowe narządu słuchu. Ogólnie, choroby ucha podzielić można na zapalne i niezapalne. W pierwszych objawy zapalenia są tym wyraźniejsze. im choroba przebiega ostrzej...

czytaj dalej

kanaliki nerkowe

Nasze kanaliki nerkowe pochłaniają zwrotnie 1200 g chlorku sodu dziennie, czyli nieco mniej niż 1,5 kg! Jony sodu są resorbowane aktywnie dzięki pompie sodowej glukoza i aminokwasy są pochłaniane zwrotnie w drodze aktywnego transportu. W wyniku tego zmniejsza się stężenie roztworów w płynie kanalikowym, a zwiększa w płynie tkankowym, który je otacza. Woda jest pochłaniana w drodze osmozy zgodnie z gradientem stężeń. Nerka ludzka wytwarza około 125 dm3 przesączu na każdy litr moczu pozostałe 124 dm3 wody i rozpuszczonych w niej składników wartościowych są resorbowane. Wskutek tego następuje znaczne zagęszczenie mocznika, kwasu moczowego i kreatyny, gdy przesącz przechodzi przez kanaliki...

czytaj dalej

Praca przy tasmie

Tak samo jak praca na zmiany wyraźne zaburzenia wywołują zajęcia monotonne. W pracy akordowej i na taśmie wymagane są takie zdolności, jak: wytrwałość, cierpliwość i przystosowanie. Cała organizacja pracy wymaga wysokiego stopnia zręczności i dokładności, by przez wiele godzin wykonywać tę samą czynność, z taką samą precyzją, pod dużym naciskiem czasu. Ta monotonność powiązana zawsze z koncentracją obciąża mocno psychikę. Hałas, krótkie przerwy, jednostronne przeciążenie i równoczesne nieobciążenie, prowadzą do „nerwowego” wysiłku, który przejawia się w takich dolegliwościach jak znużenie, senność, rozdrażnienie, brak koncentracji i niechęć. Psychiczne obciążenia w układzie partnerskim, w rodzinie lub w miejscu pracy działają najsilniej na ogólny stan zdrowia...

czytaj dalej

Rozcienczanie moczu

Próba rozcieńczania moczu jest obecnie rzadko stosowana, jako mało czuła, a uciążliwa dla badanego. Badanie moczu daje cenne informacje 0 stanie anatomicznym i czynnościowym błony sączącej kłębków nerkowych. W warunkach prawidłowych jest ona nieprzepuszczalna dla elementów morfotycznych ‚krwi i niemal nieprzepuszczalna dla ciał wielkocząsteczkowych. Dlatego też w moczu dobowym znajduje się mniej niż 3 000 000 krwinek czerwonych i poniżej 3 600 000 białych. Erytrocyty pochodzące z nerek są zazwyczaj wyługowane z hemoglobiny i cechuje je anizocytoza. Mocz nie zawiera też białek w ilościach wykrywalnych metodami rutynowymi. Uszkodzenie kłębków powoduje zwiększenie przepuszczalności ich błony podstawnej, co prowadzi do białkomoczu. Może on być „selektywny”, tzn...

czytaj dalej

prog nerkowy

Jakkolwiek w przesącza kłębkowym znajduje się glukoza, to jednak normalnie nie ma jej w moczu, ponieważ jest resorbowana przez komórki kanalików. Jeżeli jednak we krwi — a więc i w przesącza — jest tak dużo glukozy, iż nie może być wchłonięta do naczyń krwionośnych w tak krótkim czasie, w jakim przesącz przechodzi przez kanaliki, to glukoza pojawia się w moczu. Jeżeli stężenie glukozy we krwi osiągnie tak duży poziom, mówimy, iż glukoza osiągnęła „próg nerkowy”, który dla niej wynosi około 150 mg na 100 cm3 krwi. Jeżeli wartość ta zostanie przekroczona, glukoza zaczyna „wypadać” do moczu. Wiele innych substancji może osiągnąć „próg nerkowy” stężenie progowe, przy którym zaczynają się pojawiać w moczu, jest różne dla różnych substancji...

czytaj dalej

Wrazliwosc na zmiany pogody

Niektórzy ludzie są witalni, pełni energii lub też odczuwają przygnębienie i skarżą się na złe samopoczucie w zależności od tego, czy jest wyż czy niż, czy jest jasno lub ciemno. Reagują na światło słoneczne i temperaturę. Wszystkie zakłócenia samopoczucia, takie jak: bóle głowy, zaburzenia snu, depresyjne nastroje, niepokoje, zaburzenia w krążeniu i dolegliwości układu oddechowego mogą być silniejsze w czasie wiatru halnego lub niskiego ciśnienia, w zimnej lub ciemnej porze roku. Do tej pory nie wyjaśniono naukowo, jak dalece te zakłócenia samopoczucia związane są przyczynowo z pogodą, czy też powstają dopiero w złożonym oddziaływaniu pomiędzy psychicznym i społecznym samopoczuciem z jednej strony, a zmianami pogody z drugiej strony. Przykładem mogą tu być badania depresji...

czytaj dalej

Ostra niezapalna niewydolnosc nerek

Ostra niezapalna niewydolność nerek (o.n.n.n.) jest formą ostrej mocznicy powstałej wskutek toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia miąższu nerek. Etiologia. Do o.n.n.n. mogą prowadzić zatrucia substancjami neurotoksyczny oraz stany przebiegające z nagłym pogorszeniem się ukrwienia nerek, jak obfite krwotoki, oparzenia, wstrząs, przedłużająca się ostra mocznica przednerkowa. Patogeneza jest bardzo złożona i niecałkowicie jeszcze wyjaśniona. Dominującą rolę w powstawaniu niewydolności odgrywa niedokrwienie kory nerek, pociągające za sobą spadek przesączania kłebkowego. Dodatkowymi czynnikami są dyfuzja wsteczna moczu pierwotnego poprzez uszkodzone ściany cewek, wysalanie się w nich /wałeczków, obrzęk tkanki śród-miąższowej i, być może, powstawanie skrzeplin w naczyniach włosowatych...

czytaj dalej

przemiana podstawowa

Dzienne zużycie energii różni się bardzo u różnych osób zależy ono od aktywności, wieku, płci, ciężaru, stanu hormonalnego i proporcji ciała. Badania szybkości metabolizmu przeprowadza się w standardowych warunkach. Jeżeli po upływie 12 godzin od ostatniego posiłku człowiek pozostaje w całkowitym spoczynku przez przynajmniej 30 minut w temperaturze otoczenia od 18° do 26°C, to zużywa on tylko tyle energii, ile jest potrzebne do podtrzymania bicia serca, ruchów oddechowych oraz do utrzymania stałej temperatury ciała. Ilość energii zużywana przez organizm (na czczo) tylko do utrzymania go przy życiu, tzn. przez organizm, który nie wykonuje żadnej pracy mięśniowej (znajdujący się w zupełnym spokoju), nazywamy przemianą podstawową...

czytaj dalej

homeostaza i wydalanie

Usuwanie produktów przemiany materii z płynów organizmu jest bardzo ważną funkcją nerek, ale nie jest to ich jedyna czynność. Nerki odgrywają również pierwszorzędową rolę w regulowaniu ogólnej objętości krwi, zawartości wody w organizmie, odczynu pH oraz chemicznego składu krwi i płynów tkankowych. Komórki mogą żyć i funkcjonować tylko w bardzo ograniczonych warunkach. Przez wydalanie pewnych substancji i zatrzymywanie innych nerki utrzymują stałe środowisko w krwi i płynach tkankowych wymagane przez komórki dla normalnego funkcjonowania. Organizm charakteryzuje się stałością swego środowiska wewnętrznego, co Walter Connon nazwał homeostazą...

czytaj dalej

Zmiana kinetyk

Mało jak dotąd wiadomo o zmianach kinetyki komórek krwiotwórczych w procesie starzenia. Główne zmiany, jak się wydaje, .dotyczą mikrośrodowiska hemopoetycznego szpiku. Rozrost włókien tkanki łącznej i tkanki tłuszczowej oraz postępujące zmiany w naczyniach pogarszają ukrwienie i zmniejszają liczbę czynnych komórek mikro-środowiska szpiku kostnego. W tak zubożonym podścielisku komórki macierzyste nie znajdują warunków do zagnieżdżania się i dalszego rozwoju. W związku z tym zmniejsza się populacja komórek macierzystych, co ogranicza zdolność kompensacyjną szpiku, czyli możliwość szybkiego wyrównywania niedoborów krwi obwodowej w razie zwiększonego zapotrzebowania...

czytaj dalej

Stany mniej nasilone

W stanach mniej nasilonych objawami wiodącymi mogą być skargi na bóle głowy (głównie okolicy potylicznej), brak łaknienia ze zmniejszeniem masy ciała, sensacje w okolicy przed sercowej (na co chory się skarży) z podbarwieniem lękowym (o którym chory może nie wspominać), bezsenność, polegająca na łatwym wybudzeniu się z przykrym samopoczuciem lub lękiem. Czasem mogą być wyłącznie skargi na nasilenie się dolegliwości związanych z istniejącymi chorobami somatycznymi. W takich przypadkach zdarza się, że zespół depresyjny nie jest rozpoznawany. Postępowanie diagnostyczne zmierza do ustalenia przyczyn somatycznych zgłaszanych skarg, a spostrzegane przygnębienie jest uważane za wynik dolegliwości somatycznych...

czytaj dalej